Osito con corazón

_______(_(`_-“’´´-_´)_) _______)__–____–__( ______/___(o____o)__\ ______\_____(_0_)___/ _______.`.-._…’=’.._.-.´.__ ____/___’#.’#.,_,.#’.#.’___\ ____\__))_____’#’_____((__/ __xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx _xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _______xxxxxxxxxxxxxxxxx ________xxxxxxxxxxxx __________xxxxxxxxx ____________xxxxx _____________xxx...