Osito con corazón

_______(_(`_-“’´´-_´)_) _______)__–____–__( ______/___(o____o)__\ ______\_____(_0_)___/ _______.`.-._…’=’.._.-.´.__ ____/___’#.’#.,_,.#’.#.’___\ ____\__))_____’#’_____((__/ __xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx _xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _______xxxxxxxxxxxxxxxxx ________xxxxxxxxxxxx __________xxxxxxxxx ____________xxxxx _____________xxx...

Bomba en ascii

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶´´´´´¶´´´´´¶¢ ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¢´´´¶´´´ø¶ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´ø¶¶¶´´´´´´oø´´ø´´øo ´´´´´´´´´´¶7´´´´´´´¶¶¶´´´´´´1´´´1´´´´1o ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶7´´´´´´´´1o¶¶¶ø ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´1 ´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$¢ ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¢´´1ø´´´1¶¶o ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´1$´´´¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´´´o¶´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´ ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´ ´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶

Estrella en ascii

___________________¶¶¶¶ __________________¶¶___¶¶ _________________¶¶_____¶¶ ________________¶¶_______¶¶ _______________¶¶__________¶¶ ______________¶¶____________¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶______________________________________¶¶ _¶¶___________¶¶¶_________¶¶¶¶___________¶¶ __¶¶¶________¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶________¶¶¶ ____¶¶¶________¶¶¶¶________¶¶¶¶_______¶¶¶ _____¶¶¶____________________________¶¶¶ ______¶¶¶__________________________¶¶¶ _______¶¶__________________________¶¶ ________¶¶________¶¶¶____¶¶¶_______¶¶ _______¶¶___________¶¶¶¶¶¶_________¶¶ _____¶¶____________________________¶¶ ____¶¶____________¶¶¶¶¶¶_____________¶¶ ____¶¶__________¶¶_____¶¶¶¶__________¶¶...

Hello Kitty en ascii

___________________________00_____0___00000000 __________________________00_______000_______00 __________________________0_________0_________0 _________________________0_____000_0000_______00 _______0000000_______00000____0___0_____000000000 ______0_______0000000____0____0__0_______000_____0 _____0___________________0_____000________0_0____0 _____0___________________00_____00_______0__0____0 ____00_____________________00000__0000000000____0 ____00_________________________________0_______000 _____0__________________________________0000000___0 _____00____________________________________________0 _____00____________________________________________00 _____0______________________________________________0 ____00______________________________________________0000 ____0_______________________________________________0 ____0_____________________________________00_________0 ____00___________________________________0000_______000 ____00__________00________________________00________0...